Termes i condicions

Termes i condicions d'ús

1. General​​

A continuació es detallen els termes i les condicions que regulen l’accés i ús als continguts de la web www.somgentdepau.com .

Els Termes i les Condicions són de caràcter general i regulen el contingut de la web en el seu conjunt. No obstant això, algun servei o contingut específic de la web pot requerir pel seu accés l’acceptació dels Termes i Condicions particulars per part de l’usuari.

2. Usuari: acceptació dels termes i les condicions d'ús de la web

S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la Web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta web com a usuari.

Els usuaris accepten els Termes i les Condicions sense cap condició o reserva.

Els continguts i serveis oferts per la Companyia són de naturalesa canviant i, per tant, la botigaes reserva el dret de modificar sense previ avís aquests Termes i Condicions per tal d'ajustar-los al nou contingut. Per consegüent, l’usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els termes i les condicions que es trobin vigents en tot moment.

En tot cas, es presumeix que l’accés i ús de la web i, per tant, l’acceptació dels Termes i les Condicions, inclosa la política de privacitat i de cookies i qualsevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la web, és realitzat per persones majors de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

3. Accés a la web i als continguts reservats a usuaris registrats

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts. Tan sols caldrà registrar-s’hi en els espais específicament dedicats a les comandes online. Així mateix, serà necessari que l’usuari faciliti dades de caràcter personal en la primera comanda online

Les dades que faciliti l’usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la Web, quedaran sotmeses a la política de privacitat del restaurant. En tot cas, quan l’usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que ofereix la web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a la companyia, mitjançant l’adreça info@panxos.com

En cap cas la companyia es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.

4. Ús de la web, dels seus continguts i serveis

L’usuari de la Web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis d’acord amb els Termes i les Condicions, així com a respectar i complir en tot moment la llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable.

Queda prohibit l’ús i accés a la web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el funcionament normal, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereix, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web, especialment pel que fa a qualsevol apartat en què se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, la companyia i qualsevol altre tercer.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la web, inclosos imatges i vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen a la companyia o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta web.

S’autoritza a l’usuari a visualitzar, copiar, imprimir, guardar en qualsevol format i suport els continguts de la web, sempre que es realitzi única i exclusivament per a ús personal.

la botigaúnicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la web en altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de termes i condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció o dels continguts que es mostren a la web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests termes i condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de la companyia.

6. Comandes online

Per tal de realitzar comandes online, els usuaris hauran de donar-se d’alta a la nostra plataforma donant les seves dades i quedant així registrats per a futures comandes.

La comanda es realitzarà a través de la CARTA de la pàgina web.

El pagament es farà a través d'una plataforma de PayPal. Un cop la comanda hagi estat finalitzada, no podrà ser modificada. Per a qualsevol canvi s’haurà d'obrir una comanda nova.

7. Responsabilitat i garanties limitades

la botigaes compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, la botigano assumeix cap responsabilitat respecte a els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat ni els continguts i/o serveis que la web ofereix.

8. Política de privacitat i Política de Cookies

La política de privacitat de la botiga compleix tots els requisits establerts en les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en l’actualitat es troben recollides al Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’acceptació dels Termes i les Condicions inclou l’acceptació de la política de privacitat i la política de cookies de la Companyia, que es poden trobar als enllaços següents: Política de privacitat i Política de cookies​.